top of page

Részvételi- és játékszabályzat Császáros póló nyereményjáték

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója:

MOMWOW (továbbiakban: „Szervező” Szőke Vígh Emese Ágnes EV  - székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. ép.: C em.: 5 ajtó: 4.asz: 59463753-1-41 nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”).

2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Instagram/Facebook alkalmazás felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, továbbá azon személyek sem, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, illetve a Szervező Instagram oldalának üzemeltetésében részt vettek. Ezen kívül nem vehetnek részt ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

3.a Az Instagram Játék leírása:

A Játék során a Játékosoknak a like-olniuk kell a Játék kiírást tartalmazó bejegyzést, alatta pedig kommentben meg kell jelölnie két valós személyt, akik szintén az Instagram alkalmazás felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztráltak. A játék kiírások megtalálhatók a Játékot kiíró partnerek Instagram oldalán is.

http://www.instagram.com/csaszarvonal

3.b A facebook Játék leírása:

A jéték leírását tartalmazó poszt alatt kommentbe írd, hogy Császárnő vagyok.

A játék kiírások megtalálhatók a Játékot kiíró partnerek Facebook oldalán is.

http://www.facebook.com/csaszarvonal

4. Sorsoláson való részvétel:

A Sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik követik a Játékot kiírók instagram profilját (@momwow.shop, @csaszarvonal), a Játék lezárásáig like-olják a játék kiírást tartalmazó bejegyzést a Játékot kiírók bármely profilján, és megjelölnek legalább két valós személyt valamely, a Játékot kiíró partner profilján kiposztolt bejegyzés alatt. Az instagram nyereményjáték további feltétele, hogy a résztvevő lementse a játékhoz tartozó képet az Instagram felületén belül. Illetve a Facebook sorsoláson azok a játékosok vehetnek részt, akik a kiírok facebook felületeinek legalább egyikén kommentelik, hogy Császárnő vagyok.

5. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2022. november 2 19.00 órától - 2022. november éjfélig.

6. Sorsolás:

A Sorsolás helye: a Szervező telephelye, vagyis 2094 Nagykovácsi, Kalász u. 13. Sorsolás időpontja a Játék lezárását követő 48 órán belül.

A Sorolás nem nyilvános. A Sorsolást a Szervező lebonyolításért felelős munkavállalója végzi.

7. Nyeremények és Nyertesek:

A Játék során 2 db ajándékcsomagot sorsolunk ki (Császár mosolyvonal póló, Császárvonal Hegmesék vagy VBAC könyv). 1-et a facebook nyertes 1-et pedig az Instagramon nyertes számára. A sorsolás menete az Instagramon: Sorsolunk egy nyertest a Wask alkalmazás segítségével a Császárvonal profiljára érkezett jelentkezők közül, egyet pedig a Momwow profiljáról. Kettejük közül egy szerencserkerék program segítségével sorsoljuk ki az Instagram játék nyertesét, aki az ajándékcsomagot nyeri. A facebookon ugynígy járunk el, szintén a MOM WOW és a Császárvonal felületein résztvevő játékosokkal.

A Szervező a Sorsolás eredményét a MOMWOW Instagram profilján storyként, illetve facebook oldalán kommentben teszi közzé (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékos neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult. A Nyertes közzététele után Nyertesnek 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a szervezővel. Ennek hiányában Nyertes nem jogosult a Játék nyereményére. Amennyiben Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, Szervező új nyertest sorsol.

A Nyertes nyereményét foxpost automatás kiszállítás útján veheti át. Az egyeztetéshez a Szervező felhasználhatja a Játékos Instagram profiljában megadott nyilvános elérhetőségi adatok körét (telefonszám, e-mail cím), illetve ezek hiányában ezen elérhetőségi adatok megadását kérheti a Nyertestől. A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a MOMWOW Instagram profilján. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a MOMWOW Instagram profiljáról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

10. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az érintettek köre a Játékban résztvevő Játékosok. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Játékosok a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező személyes adatait kezelje, valamint hogy nyertesség esetében a Szervező a Nyertes nevét a MOMWOW Instagram és Facebook profilján nyilvánosságra hozza.

A Játék során kezelt és feldolgozott személyes adatok köre az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, cím, Instagram azonosító, Instagram profil link.

Az adatgyűjtés és adatkezelés célja a Játékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, tehát a Játékban résztvevő Játékosok azonosítása, valamint a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés időtartama 2022. november 1-től a nyeremény átadásáig tart. A nyeremény átadását követően, és ezzel a nyereményjáték lezárásaként a kezelt adatok köre törlésre kerül.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Amennyiben adatai felhasználásához a Játékos nem járul hozzá, ezt írásban kell jeleznie a momwow2020@gmail.com e-mail címen.

9. Az Instagrammal kapcsolatos tájékoztatás:

A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független az Instagramtól és a Facebooktól azt az Instagram és Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos az Instagrammal és a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. Az Instagramot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció az Instagramtól független, az Instagram a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat az Instagram nem kezeli, nem dolgozza fel.

10. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információkat és a hivatalos játékszabályzatot Szervező a http://www.momwow.hu/nyeremenyjatek internetes oldalon teszi közzé.

Kelt: Nagykovácsi, 2022.11.01.

bottom of page